Spotrebiteľské spory, systém alternatívneho riešenia sporov

V prípade, že spotrebiteľ nie je v súvislosti s kúpou Výrobkov Amway spokojný so spôsobom, ktorým Amway alebo VPA vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Amway alebo VPA porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Amway (napr. na info@amway.sk) alebo na VPA (napr. na e-mailovej adrese VPA uvedenej na objednávke alebo faktúre) so žiadosťou o nápravu. Ak Amway alebo VPA na túto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do tridsiatich (30) dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“) príslušnému subjektu ARS podľa voľby spotrebiteľa zapísanému v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a dostupnom na http://www.economy.gov.sk, a to do jedného (1) roka od doručenia zamietavej odpovede alebo márneho uplynutia 30-dňovej lehoty. Spotrebiteľ môže podať návrh na ARS aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov on-line (platforma RSO) vedenej Európskou komisiou a dostupnej na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

Ajax chyba

Problém v komunikácii so serverom. Stratili ste spojenie s internetom? Skúste zopakovať činnosť, ktorú ste vykonávali.

 
 
cookie

Internetová stránka Amway používa cookies. Tým, že našu stránku používate, vyjadrujete svoj súhlas s použitím cookies. Prečítajte si o cookies viac v Politike ochrany a utajenia osobných informácií.

cookie