Ochrana osobných údajov

1.8.2015

Amway - Vyhlásenie o ochrane osobných údajov návštevníkov Internetových stránok (platné pre Európu)

Toto vyhlásenie popisuje ako Amway GmbH, Benzstrasse 11 b-c, D-82178 Puchheim (ďalej len “Amway") používa osobné údaje, ktoré zhromažďuje alebo získava od návštevníkov (ďalej len „Návštevníci") týchto Internetových stránok (ďalej len „Internetové stránky“).  Toto Vyhlásenie popisuje, akým spôsobom môžeme zhromažďovať alebo získavať vaše osobné údaje, aké druhy osobných údajov môžeme zhromažďovať, ako používame, zdieľame a chránime tieto údaje, aké sú vaše práva a ako nás môžete kontaktovať ohľadne našej praxe v oblasti ochrany osobných údajov.

 

Ďalšie informácie o tom, ako môžeme zhromažďovať a používať osobné údaje iných osôb ako Návštevníkov Internetových stránok, nájdete v nasledovných dokumentoch: v Pravidlách na ochranu osobných údajov Vlastníka podnikania Amway /Privilegovaného zákazníka Plus a Privilegovaného zákazníka, ak ste Vlastníkom podnikania Amway (ďalej len „Vlastník podnikania Amway"), Privilegovaný zákazník Plus alebo Privilegovaný zákazník (ktoré obsahujú informácie o tom, ako môžeme použiť vaše osobné údaje, keď ste prihlásený na Internetových stránkach ako Vlastník podnikania Amway /Privilegovaný zákazník Plus alebo Privilegovaný zákazník).

Ako môžeme zhromažďovať alebo získavať vaše osobné údaje 

Spoločnosť Amway môže zhromažďovať alebo získavať vaše osobné údaje pri vašom používaní Internetových stránok rôznymi spôsobmi.

Môžete sa rozhodnúť, že vaše osobné údaje a ďalšie informácie nám oznámite prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov poskytovaných na stránke „Kontaktujte nás“ na Internetových stránkach, ako napríklad prostredníctvom e-mailovej adresy, telefónnych čísiel alebo online formulárov spoločnosti Amway.

Môžeme používať cookies alebo podobné technológie, ktoré zhromažďujú určité informácie o Internetových stránkach, keď ich otvoríte, prezeráte a používate ich. Cookie je dátový súbor umiestnený v počítači alebo mobilnom zariadení, ak sa používa na návštevu Internetových stránok. Tretím stranám neumožňujeme umiestniť cookies do vášho zariadenia. Nižšie uvedená tabuľka poskytuje prehľad cookies, ktoré môžeme používať a prečo ich používame.

 • Nasledujúci dátový súbor cookie je nevyhnutný na fungovanie vašej internetovej stránky.

Názov cookie

Účel

 

Obsah košíka

Tento cookie obsahuje údaje o nákupnom košíku pre návštevníkov

 

 • Nasledujúce cookies nie sú potrebné na fungovanie našej internetovej stránky a vo všeobecnosti sa používajú na zabezpečenie, udržiavanie a zlepšenie našich služieb. Bez vášho súhlasu neuložíme žiadne z týchto cookies.

Názov cookie

 

Účel

Jazyk

 

V tomto cookie je uložený prednastavený jazyk používateľa

POLL_LV_ID_*

Tento cookie značí, že používateľ už vyplnil anketu

 

QUESTIONNAIRE_LV_ID*

Tento cookie značí, že používateľ už vyplnil dotazník

 

amway_jazyk_kód

 

V tomto cookie je uložená preferencia krajiny užívateľa

náhľad_povolenie_profil*

V tomto cookie je uložený prednastavený profil užívateľa

 

náhľad_povolenie_atribúty*

Tento cookie má prednastavené nastavenie atribútov užívateľa

 

náhľad_záhlavia_*

Tento cookie má prednastavené nastavenie profilu užívateľa a jeho atribútov

 

JSESSION

V tomto cookie sa zaznamenáva technické spojenie

 

CTSESSION

V tomto cookie sa zaznamenáva technické spojenie

 

Google Analytics, Coremetrics, Omniture, Tealeaf

Tieto cookies sa používajú na zhromažďovanie informácií o návštevníkoch našich Internetových stránok. Všetky takto zhromaždené údaje sú anonymné a nešpecifikujú užívateľa. Súčasťou informácií je počet návštevníkov stránky, krajina pôvodu návštevníkov ako aj to, ktoré stránky navštívili.

 

Cookies môžete v nastavení vášho prehliadača zakázať (napríklad pod vlastnosťami „Preferencie“ alebo „Možnosti Internetu“ vo vašom prehliadači). Vezmite však na vedomie, že niektoré vlastnosti Internetových stránok nemusia správne fungovať, ak zakážete používanie cookies.  Pre podrobnejšie informácie s ohľadom na spravovanie alebo vymazávanie cookies, navštívte stránku http://www.allaboutcookies.org/.

Aké druhy osobných údajov môžeme zhromažďovať

Prostredníctvom cookies uvedených vyššie, v kapitole "Ako môžeme zhromažďovať alebo získavať vaše osobné údaje", môžeme zhromažďovať informácie týkajúce sa vášho používania Internetových stránok, IP -adresu, aký typ prehliadača a operačný systém používate. Ďalej, za účelom spracovania vašich online nákupov môžeme zhromažďovať vaše platobné informácie a informácie týkajúce sa preferencie výrobkov a vašich zvyklostí pri nákupe.

Okrem toho, prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov poskytovaných na stránkach „Kontaktujte nás“ na Internetových stránkach môžeme zhromažďovať vaše kontaktné údaje ako meno, e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo a číslo faxu. Môžete nám tiež dobrovoľne poskytnúť ďalšie údaje o vás v súvislosti s vašimi otázkami alebo pripomienkami.  Avšak odporúčame vám, aby ste nám neposkytovali viac vašich osobných údajov, než je nutné na to, aby sme vám riadne odpovedali na vaše otázky alebo pripomienky.

Ako používame osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

Vaše osobné údaje používame (i) k odpovedi na vaše pripomienky alebo otázky; (ii) na spracovanie vašich nákupov cez internet, (iii) ku kontaktovaniu vás s vaším VPA, (iv) na zdokonalenie Internetových stránok vrátane zlepšenia užívateľského komfortu; a (v) na diagnostiku problémov s našimi servermi. Ak sa rozhodnete neposkytnúť nám tieto osobné údaje, tak nemusíme byť schopní poskytnúť vám vyššie uvedené služby.

Ak sa zaregistrujete ako zákazník

Ak sa zaregistrujete ako zákazník, môžeme od vás zozbierať nasledujúce osobné údaje:

 • kontaktné informácie (napr. meno, poštová alebo e-mailová adresa, faxové a telefónne číslo);
 • dátum narodenia;
 • heslo;
 • daňové informácie v rozsahu vyžadovanom platnými právnymi predpismi,
 • platobné informácie (napr. ako bankový účet alebo čísla kreditných kariet);
 • preferencie z hľadiska výrobkov, nákupné zvyky, história nákupov a správanie z hľadiska výdavkov;
 • preferencie komunikácie.

Iné osobné údaje môžeme zbierať iba vo výnimočných prípadoch. Ak budeme potrebovať tieto osobné údaje o vás spracovať, uistíme sa, že na to existuje platný právny základ (napr. váš výslovný súhlas).

Informácie, ktoré o vás získame, môže použiť na:

 • riadenie vašej registrácie ako zákazníka;
 • vytvorenie a riadenie vášho online účtu a zodpovedanie Vašich otázok;
 • spracovanie vašich objednávok produktov alebo služieb,
 • komunikáciu s vami;
 • poskytnutie vášho mena, adresy, telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy vášmu VPA (Vlastníkovi podnikania Amway);
 • umožnenie toho, aby ste používali webovú stránky prostredníctvom využitia cookies (napr. ponúknutím funkcie nákupného košíka, uložením súboru log v detailoch a jazykových preferenciách, atď.);
 • zlepšenie webovej stránky, vrátane sledovania a monitoringu vášho používania webovej stránky prostredníctvom využitia cookies a diagnostikovanie problémov so softvérom a hardvérom, ktoré používame;
 • vykonávanie činností účtovníctva, auditu, fakturácie a zberu údajov; a
 • dodržiavanie uplatniteľných právnych požiadaviek, priemyselných noriem a našich stratégií.

Ak sa rozhodnete Vaše osobné údaje neposkytnúť, nebudeme schopní poskytnúť vám vyššie uvedené služby.

Ako môžeme zdieľať osobné údaje

Spoločnosť Amway nepredáva, neprenajíma ani neobchoduje s vašimi osobnými údajmi. Spoločnosť Amway môže vaše osobné údaje zdieľať iba s nasledujúcimi subjektmi:

 • Subjekty v rámci skupiny Amway, ktorým je zo strany Amway v primeranej miere nevyhnutné alebo žiadúce oznámiť osobné údaje;
 • S Vlastníkmi podnikania Amway na zabezpečenie komunikácie ohľadom poradenstva o výrobku, objednávaní a informáciách o výrobkoch, ktoré ste si objednali od spoločnosti Amway a o Amway Podnikateľskej príležitosti;
 • Štátne úrady alebo iné tretie strany, ak to vyžaduje zákon alebo je to v primeranej miere nevyhnutné na ochranu práv, majetku a bezpečnosti iných osôb alebo nás samých.

Medzinárodný prenos údajov

Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, môžeme poskytovať iným Amway pobočkám alebo subjektom v rámci materskej spoločnosti Amway. Niektoré z týchto subjektov sa môžu nachádzať v iných štátoch, než v ktorých boli tieto údaje pôvodne zhromaždené.  Zákony v týchto štátoch nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany údajov ako štát, v ktorom ste pôvodne tieto údaje poskytli.  Keď poskytneme vaše osobné údaje do iných štátov, budeme chrániť tieto údaje tak, ako je popísané v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov a v súlade s príslušným zákonom. Amway materská spoločnosť Alticor, Inc. je certifikovaná podľa systému ochrany osobných údajov Safe Harbor tak, ako je to stanovené americkým ministerstvom obchodu, Európskou komisiou a Švajčiarskom, v prípade zhromažďovania, uchovávania, používania, prenosu a inej formy spracúvania osobných údajov prenášaných do Spojených štátov z európskeho ekonomického priestoru alebo zo Švajčiarska. Tento program je uznávaný Európskou komisiou v Rozhodnutí 2000/520/EC a poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Pre viac informácií, si prosím, preštudujte Alticor Safe harbor politiku ochrany osobných údajov na internetových stránkach www.alticor.com/PrivacyPolicy.aspx . Pre viac informácií ohľadom medzinárodného prenosu osobných údajov, prosím, navštívte internetovú stránku s prehľadom krajín, do ktorých sa osobné údaje prenášajú.

Ako chránime osobné údaje

Uplatňujeme príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia určené na ochranu vami poskytnutých osobných údajov proti náhodnému, nezákonnému alebo neoprávnenému zničeniu, strate, pozmeneniu, prístupu, zverejneniu alebo použitiu.

Ako dlho uchovávame osobné údaje

Ak si znenie zákona nevyžaduje inak, tak osobné údaje uchovávame tak dlho ako je potrebné, až kým nesplnia účel, pre ktorý sme ich zhromažďovali (viď vyššie: časť "Ako používame osobné údaje, ktoré zhromažďujeme". 

Odkazy na ďalšie webové stránky

Webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán, ktorých prax v oblasti informácií a ochrany osobných údajov je iná ako naša. Nezodpovedáme a neručíme za prax v oblasti informácií a ochrany osobných údajov uplatňovanou takýmito tretími stranami. Odporúčame vám, aby ste si prečítali Vyhlásenie o ochrane osobných údajov na všetkých Internetových stránkach tretích strán skôr, ako tieto webové stránky použijete alebo pred tým ako poskytnete akékoľvek osobné údaje alebo akékoľvek iné informácie na takýchto Internetových stránkach alebo ich prostredníctvom.

Aktualizácia Vyhlásenia o ochrane osobných údajov návštevníkov Internetových stránok

Spoločnosť Amway si vyhradzuje právo toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov návštevníkov Internetových stránok kedykoľvek zmeniť. Ak toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov návštevníkov Internetových stránok zmeníme, budeme aktualizovať dátum účinnosti a tieto zmeny budú účinné od dátumu svojho zverejnenia. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať Vyhlásenie o ochrane osobných údajov návštevníkov Internetových stránok.

Vaše práva

Vaše práva podľa príslušných zákonov môžu zahŕňať prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, právo na opravu, vymazanie alebo blokovanie takýchto osobných údajov a právo namietať proti určitým spôsobom spracovania údajov. Na uplatnenie týchto práv je potrebné, aby ste nám napísali písomnú žiadosť na naše nižšie uvedené kontaktné údaje.

Ako nás kontaktovať

Ak máte nejaké pripomienky alebo otázky k tomuto Vyhláseniu o ochrane osobných údajov návštevníkov Internetových stránok, ak by ste chceli aktualizovať údaje, ktoré o vás máme, alebo uplatniť si vaše práva, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese info@amway.com.  Môžete aj napísať na adresu:  

 Amway Česká republika, s.r.o., Nad Kazankou 29, 171 00 Praha 7, Česká republika.