Zaregistrujte se ako zákazník teraz a získajte 12% cenové zvýhodnenie na všetky výrobky a ušetřete 5 EUR na prvú objednávku*!
*Každý zákazník, ktorý sa zaregistruje od 1. decembra 2021 do 31. januára 2022 a jeho prvá objednávka bude v hodnote nad 50 EUR vr. DPH, získa cenové zvýhodnenie 5 EUR. Objednávka musí byť zadaná 5 dní po registrácii.

Dátum účinnosti: 21.05. 2021

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Amway/súboroch cookie

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov popisuje, ako spoločnosť Amway International Inc. („AII“) (7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 49355, USA), Amway GmbH (Benzstrasse 11 bc, 82178 Puchheim, Nemecko)a vaša miestna pobočka (uveďte poštovú adresu) (spolu, „Amway“ alebo„my“ alebo „nás“) používa osobné údaje zhromaždené alebo prijaté od návštevníkov („Návštevníci“ alebo „vy“) týchto internetových stránok („Internetové stránky“). Vyhlásenie popisuje, akým spôsobom zhromažďujeme alebo získavame vaše osobné údaje, aké druhy osobných údajov zhromažďujeme, ako používame, zdieľame a chránime tieto údaje, aké sú vaše práva ohľadom spracovania vašich osobných údajov a ako nás môžete kontaktovať ohľadne našich praktík v oblasti ochrany osobných údajov. Vo vzťahu k vašim osobným údajom konáme ako spoloční regulátori.
Ak ste Vlastník podnikania Amway („VPA“), prečítajte si naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov VPA, ktoré obsahuje informácie o spracúvaní vašich osobných údajov pri prihlásení sa na internetové stránky ako VPA. Ak ste Registrovaný zákazník, po prihlásení sa na naše internetové stránky ako Zákazník si prečítajte naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Registrovaného zákazníka, ktoré obsahuje informácie o spracúvaní vašich osobných údajov pri prihlásení sa na internetové stránky ako Zákazník.


Ako zhromažďujeme a získavame osobné údaje od vás

V prípadoch, kedy vás žiadame poskytnúť vaše osobné údaje, uvedieme, či je ich poskytnutie zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou potrebnou na uzatvorenie a/alebo umožnenie zmluvy, ako aj to, či ste povinní poskytnúť osobné údaje a možné dôsledky v prípade ich neposkytnutia.
Spoločnosť Amway môže zhromažďovať alebo od vás získavať osobné údaje rôznymi spôsobmi, napríklad:
Kontaktujte nás. Keď nás kontaktujete prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov uvedených na stránke „Kontaktujte nás“ našich internetových stránok, zhromažďujeme osobné údaje a ďalšie vami poskytnuté informácie. Medzi príklady takýchto osobných údajov patria e-mailové adresy, telefónne čísla alebo online formuláre spoločnosti Amway.
Súbory cookie. Používame tiež súbory cookie alebo podobné technológie, ktoré zhromažďujú určité informácie o internetových stránkach, keď ich otvoríte, prezeráte a používate. Cookie je dátový súbor umiestnený v počítači alebo mobilnom zariadení, ak sa používa na návštevu internetových stránok. Tretím stranám neumožňujeme umiestňovať súbory cookie do vášho zariadenia. Kým sa neprihlásite do našich služieb, tak vaše dáta sú anonymné a nemôžeme ich spojiť so žiadnymi poskytnutými informáciami. Nižšie uvedená tabuľka poskytuje prehľad súborov cookie, ktoré používame, a prečo ich používame.
 • Nasledujúci súbor cookie je nevyhnutný na fungovanie našich internetových stránok. 

Názov súboru cookie

Účel

 JSESSION

 V tomto súbore cookie sa zaznamenáva technická relácia

 AWSELB

 Tento súbor cookie sa používa na rozdelenie obsahu

 Obsah košíka

 Tento súbor cookie obsahuje údaje o nákupnom košíku pre Návštevníkov

 • Nasledujúce súbory cookie nie sú potrebné na fungovanie našich internetových stránok a vo všeobecnosti sa používajú na zabezpečenie, udržiavanie a zlepšenie našich služieb. 

Názov súboru cookie

Účel

 Jazyk

 V tomto súbore cookie je uložený prednastavený jazyk používateľa

_atuvc (AddThis)
_atuvs (AddThis)
AMCV, AMCVS, s_cc, s_invisit, s_ppv, s_ppvl, s_sq,

S_vnum, utag_main (Adobe/Tealium)

 Tieto súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie informácií o tom, ako Návštevníci používajú naše internetové stránky, vrátane údajov o činnosti a pohybe na našich internetových stránkach.
Súčasťou zhromažďovaných informácií je počet Návštevníkov stránok, krajina pôvodu Návštevníkov, ako aj to, ktoré stránky navštívili.
Všetky takto zhromaždené údaje sú anonymné
a nešpecifikujú používateľa, kým sa neprihlási ako VPA alebo Zákazník

Súbory cookie môžete v nastavení prehliadača zakázať (napríklad pod položkou „Preferencie“ alebo „Možnosti Internetu“ vo vašom prehliadači). Vezmite však na vedomie, že niektoré vlastnosti internetových stránok nemusia správne fungovať, ak zakážete používanie súborov cookie. Podrobnejšie informácie 
o správe alebo vymazaní súborov cookie nájdete na stránke http://www.allaboutcookies.org/


Druhy osobných údajov, ktoré spracúvame

Prostredníctvom súborov cookie uvedených vyššie, v kapitole „Ako zhromažďujeme alebo získavame vaše osobné údaje“, zhromažďujeme informácie týkajúce sa vášho používania internetových stránok, IP adresu, typ prehliadača a operačný systém.
Okrem toho, prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov môžeme zhromažďovať vaše kontaktné údaje ako meno, e-mailová adresa, poštová adresa a telefónne číslo. Môžete nám tiež dobrovoľne poskytnúť ďalšie osobné údaje v súvislosti s vašimi otázkami alebo pripomienkami. Odporúčame však, aby ste nám neposkytovali viac vašich osobných údajov, než je nutné na to, aby sme vám náležite odpovedali na vaše otázky alebo pripomienky. 
Iný typ osobných údajov môžeme zhromažďovať len vo výnimočných prípadoch. Ak by sme potrebovali spracovať iné typy vašich osobných údajov, tak sa ubezpečíme, že budete informovaní o spracovaní takýchto osobných údajov a o tom, že máme k tomu platný právny základ (napr. váš súhlas).


Ako používame osobné údaje, ktoré zhromažďujeme 

Vaše osobné údaje spracovávame iba v nevyhnutnom rozsahu:
(I) za účelom plnenia zmluvy s nami alebo za účelom uskutočnenia krokov na vašu žiadosť pred uzavretím dohody s nami, 
(II) aby sme splnili naše zákonné povinnosti, vrátane:
 • dodržiavania zákonov, ktoré od nás požadujú uchovávanie záznamov, a
 • dodržiavania všetkých ďalších zákonov, ktoré sa na nás môžu vzťahovať.
(III) aby sme splnili naše oprávnené záujmy, vrátane: 
 • vybavovania vašich pripomienok alebo dotazov,
 • komunikácie s vami,
 • prevádzkovania, vyhodnocovania a zlepšovania našich výrobkov, podnikania a služieb, vrátane:
- monitorovania a analyzovania vášho používania našich služieb,
- opätovnej identifikácie vašich osobných údajov za účelom vykonania analýzy informácií, ktoré vás neidentifikujú, a
- zlepšovania našich služieb, 
 • prevencie a ochrany vás, nás a ostatných pred podvodmi, neoprávnenými transakciami, pohľadávkami a inými záväzkami, a
 • zabezpečenia súladu s firemnými zásadami a priemyselnými normami, a 
 • spracúvania osobných údajov na interné administratívne účely. 


Ako zdieľame osobné údaje

Spoločnosť Amway nepredáva ani neprenajíma vaše osobné údaje, ani s nimi neobchoduje. Vaše osobné údaje zdieľame medzi sebou ako spoloční regulátori a so:
 • súvisiacimi subjektmi prevádzkujúcimi podnikania priameho predaja na celom svete pod obchodným menom Amway, ktorým je zo strany Amway v primeranej miere nevyhnutné alebo žiadúce oznámiť osobné údaje, 
 • poskytovateľmi riešení pre infraštruktúru, platformu alebo softvér ako službu, služieb vývoja softvéru, služieb údržby informačných systémov, služieb údržby systémov alebo marketingových služieb, 
 • štátnymi úradmi alebo inými tretími stranami, ak to vyžaduje alebo inak povoľuje zákon, alebo je to v primeranej miere nevyhnutné na ochranu práv, majetku a bezpečnosti iných osôb alebo nás samých. 


Medzinárodné prenosy údajov

Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, odovzdávame subjektom v rámci organizácie spoločnosti Amway, ako aj poskytovateľom služieb tretích strán, ktorí spracúvajú osobné údaje v našom mene. Niektoré z týchto spoločností a poskytovateľov služieb sa môžu nachádzať v iných štátoch, ako ten, v ktorom boli údaje pôvodne zhromaždené. Zákony v týchto štátoch nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany údajov ako štát, v ktorom ste pôvodne tieto údaje poskytli. Keď poskytneme vaše osobné údaje do iných štátov, budeme chrániť ich, ako je popísané v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov a v súlade s príslušnými zákonmi.
V prípade osobných údajov pochádzajúcich z Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“), ktoré sa prenášajú do štátov neuznaných Európskou komisiou ako krajiny poskytujúce primeranú úroveň ochrany údajov, sme zaviedli zmluvné záruky (na základe Štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie pre prenos údajov mimo EHP) alebo sa spoliehame na rovnocenný právny mechanizmus, ktorý zabezpečí, že vaše osobné údaje zostanú chránené. Ak potrebujete ďalšie informácie o ochranných opatreniach , ktoré sme zaviedli na ochranu vašich osobných údajov pri ich odovzdávaní mimo EHP (vrátane spôsobu získania kópie alebo oboznámenia sa s týmito bezpečnostnými opatreniami), kontaktujte nás na adrese PrivacyOffice@amway.com.


Ako chránime osobné údaje 

Uplatňujeme príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia určené na ochranu vami poskytnutých osobných údajov proti náhodnému, nezákonnému alebo neoprávnenému zničeniu, strate, pozmeneniu, prístupu, zverejneniu alebo použitiu. 


Ako dlho uchovávame osobné údaje

Osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je potrebné, až kým nesplnia účel, pre ktorý sme ich zhromažďovali (pozrite vyššie: časť „Ako používame osobné údaje, ktoré zhromažďujeme“, okrem prípadov, kedy zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje inak. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom uchovávania informácií nás kontaktuje na nižšie uvedených kontaktných údajoch. 


Odkazy na ďalšie internetové stránky

Internetové stránky môžu obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán, ktorých praktiky v oblasti informácií a ochrany osobných údajov sú iné ako naše. Nezodpovedáme a neručíme za praktiky v oblasti informácií a ochrany osobných údajov uplatňovanou takýmito tretími stranami. Odporúčame, aby ste si prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov na všetkých internetových stránkach tretích strán predtým, ako tieto internetové stránky použijete, alebo predtým, ako na takýchto internetových stránkach alebo ich prostredníctvom poskytnete akékoľvek osobné údaje alebo akékoľvek iné informácie.


Aktualizácie tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Amway môže príležitostne toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov aktualizovať. 
O akýchkoľvek významných zmenách tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov vás budeme informovať na príslušných internetových stránkach spoločnosti Amway, v oficiálnych publikáciách spoločnosti Amway alebo prostredníctvom iných vhodných komunikačných kanálov. Všetky zmeny budú účinné od dátumu svojho zverejnenia, ak nebude uvedené inak.


Vaše práva

S výhradou príslušných legislatívnych ustanovení máte nasledujúce práva na ochranu údajov: 


Právo na prístup

Máte právo získať potvrdenie, či sa vaše osobné údaje spracúvajú alebo nie, a v takom prípade prístup k týmto osobným údajom. Máte takisto právo požiadať nás o kópiu vašich osobných údajov. 


Právo na nápravu

Máte právo požiadať nás, aby sme opravili vaše osobné údaje, ktoré považujete za nepresné. Máte takisto právo požiadať nás doplniť údaje, ktoré považujete za neúplné. Toto právo platí vždy. 


Právo na vymazanie 

Toto sa tiež nazýva „právo na zabudnutie“ a zjednodušene umožňuje požiadať o vymazanie alebo odstránenie vašich údajov, pokiaľ pre nás neexistuje presvedčivý dôvod na ich ďalšie používanie. Nejde o všeobecné právo na vymazanie, existujú výnimky, napr. ak máme zákonnú povinnosť uchovávať vaše údaje.


Právo na obmedzenie spracovania 

Máte právo požiadať nás, aby sme za určitých okolností obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov.


Právo na prenosnosť údajov 

Toto právo sa vzťahuje iba na osobné údaje, ktoré ste nám poskytli. Máte právo požiadať, aby sme presunuli údaje, ktoré ste nám poskytli, do inej organizácie, alebo tieto údaje poskytli vám. 


Právo na odvolanie súhlasu

V prípadoch, kde ste nám udelili váš súhlas na spracovanie vašich osobných údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. To neovplyvní zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe vášho súhlasu pred odvolaním.


Právo na namietanie 

Keď spracúvame vaše osobné údaje na účely sledovania našich oprávnených záujmov, máte právo kedykoľvek proti takémuto spracovaniu vzniesť námietku. Ak vznesiete námietku, spracovanie zastavíme, pokiaľ nebudeme mať pádne a legitímne dôvody na ďalšie používanie vašich údajov.
Ak sa chcete dozvedieť viac o niektorom z týchto práv, kontaktujte nás na adrese PrivacyOffice@amway.com.


Právo na podanie sťažnosti

Ak máte pochybnosti o spôsobe, akým s vašimi osobnými údajmi narábame alebo ich spracovávame, obráťte sa na našu Kanceláriu ochrany osobných údajov (kontaktné údaje uvedené nižšie), ktorá túto záležitosť prešetrí a podá vám správu. Ak po našej odpovedi stále nebudete spokojní, v závislosti od právnych predpisov štátu, v ktorom žijete alebo pracujete, môžete mať právo sťažovať sa u regulátora ochrany údajov.


Ako nás môžete kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, alebo ak chcete aktualizovať informácie, ktoré o vás máme, alebo ak chcete uplatniť svoje práva na ochranu údajov, môžete kontaktovať miestnu pobočku prostredníctvom kontaktného formulára alebo našej Kancelárie ochrany osobných údajov prostredníctvom e-mailu (PrivacyOffice@amway.com

Odvolať súhlas

Ak sme získali váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. To neovplyvní zákonnosť spracovania, ktoré sa uskutočnilo na základe vášho súhlasu pred výberom.

Prehodnoťte svoj súhlas