Vitajte na oficiálnych internetových stránkach Amway na Slovensku

 Amway – Podmienky používania internetových stránok

 Prístup na internetové stránky www.amway.sk a ich používanie (ďalej len „Internetové stránky Amway“), informácie, materiály, výrobky a služby prístupné prostredníctvom Internetových stránok Amway sa riadia týmito podmienkami používania (ďalej len „Podmienky používania Internetových stránok”).

Okrem toho pre Vlastníkov podnikania Amway, Privilegovaných zákazníkov alebo Privilegovaných zákazníkov Plus platia Obchodné zásady a Politika podnikania Amway a pre akékoľvek nákupy tovaru alebo služieb platia „Pravidlá správneho objednávania“.

Podmienky používania Internetových stránok môžu byť z času na čas aktualizované. Aktualizované verzie budú umiestnené na Internetových stránkach Amway a okamžite vstupujú do platnosti. Pri používaní Internetových stránok Amway by ste si mali pravidelne overovať, či Podmienky používania Internetových stránok neboli aktualizované alebo zmenené.

Internetové stránky Amway poskytujú informácie o spoločnosti Amway, o Podnikateľskej príležitosti Amway a výrobkoch a službách spoločnosti Amway a sú určené iba na použitie z územia a na území Slovenskej republiky a podľa platného slovenského práva. Spoločnosť Amway nezodpovedá a neručí za používanie Internetových stránok Amway z územia iných štátov.

Kliknite na nasledujúce odkazy, ktorými sa dostanete priamo k príslušnému oddielu:

1. Časti Internetových stránok Amway chránené heslom

2. Vyhlásenie spoločnosti Amway o Pravidlách na ochranu osobných údajov a Amway Politika v jednotlivých oblastiach

3. Autorské právo a používanie materiálov z Internetových stránok Amway

4. Odkazy na ďalšie Internetové stránky

5. Odkazy z iných Internetových stránok na Internetové stránky Amway

6. Obmedzenie zodpovednosti, neposkytnutie záruk a náhrady škody

7. Obmedzenie alebo blokovanie prístupu na Internetové stránky Amway z dôvodu porušenia Podmienok používania Internetových stránok

8. Doložka o oddeliteľnosti

9. Voľba práva, súdna právomoc a miestna príslušnosť

1. Časti Internetových stránok Amway chránené heslom

Časti Internetových stránok Amway chránené heslom sú určené výlučne pre Vlastníkov podnikania Amway a ich zákazníkov a Privilegovaných zákazníkov Plus / Privilegovaných zákazníkov v Slovenskej republike. Ak nepoznáte žiadneho Vlastníka podnikania Amway a chcete nejakého kontaktovať, použite prosím Kontaktného formulára na www.amway.sk.


Prosím, vezmite na vedomie: Heslá nesmú byť poskytnuté tretím osobám a musia byť chránené pred neoprávneným prístupom. Ak zistíte, že niekto neoprávnene použil vaše heslo, mali by ste okamžite upovedomiť spoločnosť Amway. Spoločnosť Amway nenesie žiadnu zodpovednosť a nezodpovedá za škody spôsobené v dôsledku neoprávneného použitia hesla.

2. Vyhlásenie spoločnosti Amway o Pravidlách na ochranu osobných údajov a Amway Politika v jednotlivých oblastiach

So všetkými osobnými údajmi poskytnutými spoločnosti Amway pri používaní Internetových stránok Amway sa bude nakladať v súlade s Vyhlásením o ochrane osobných údajov na Internetových stránkach. Ak sa zaregistrujete alebo prihlásite ako Vlastník podnikania Amway, Privilegovaný zákazník Plus alebo Privilegovaný zákazník, platia pre vás okrem iného Pravidlá na ochranu osobných údajov pre Vlastníkov podnikania Amway, Privilegovaných zákazníkov Plus a Privilegovaných zákazníkov. Ak sa zaregistrujete alebo prihlásite ako Zákazník, platia pre vás okrem iného Pravidlá na ochranu osobných údajov pre Zákazníkov.

Všetky informácie poskytnuté spoločnosti Amway pri používaní Internetových stránok Amway musia byť správne, úplné a aktuálne. Ak máme dôvod sa domnievať, že boli poskytnuté nesprávne, neúplné alebo neaktuálne informácie, prístup na Internetové stránky Amway môže byť obmedzený alebo blokovaný.

3. Autorské právo a používanie materiálov z Internetových stránok Amway

 Internetové stránky Amway a materiály sprístupnené na Internetových stránkach Amway sú chránené právami duševného vlastníctva vrátane autorských práv, práv na ochranu obchodných mien a ochranných známok, vrátane mena „Amway“ a loga spoločnosti Amway, a sú vlastnené spoločnosťou Amway alebo používané spoločnosťou Amway na základe licencie alebo so súhlasom vlastníka takýchto práv. Materiály chránené právami duševného vlastníctva zahŕňajú design, úpravu, vzhľad, výskyt, grafiku, fotografie, obrázky, články, príbehy a iné materiály sprístupnené na Internetových stránkach Amway (spoločne ďalej len „Materiály Internetových stránok Amway“).

Materiály Internetových stránok Amway je možné reprodukovať, šíriť, publikovať alebo inak verejne prezentovať iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Amway. Ako výnimku z tohto pravidla spoločnosť Amway udeľuje Vlastníkom podnikania Amway a Privilegovaným zákazníkom Plus limitovanú, nevýhradnú a odvolateľnú licenciu na používanie Materiálov Internetových stránok Amway výlučne na účely prevádzkovania ich podnikania Vlastníka podnikania Amway alebo Privilegovaného zákazníka Plus na stiahnutie, uchovávanie, tlač, kopírovanie, zdieľanie a prezentáciu Materiálov Internetových stránok Amway za podmienky, že tento Materiál nie je pozmenený a že uvádza zdroj informácií, pokiaľ sú akékoľvek Materiály Internetových stránok Amway sprístupnené tretím osobám. Ak máte nejaké ďalšie otázky o používaní Materiálov Internetových stránok Amway, kontaktujte nás prosím prostredníctvom Kontaktného formulára.

Právo Vlastníka podnikania Amway alebo Privilegovaného zákazníka Plus používať časti Internetových stránok Amway chránené heslom zaniká ukončením zmluvy Vlastníka podnikania Amway / Privilegovaného zákazníka Plus, a nie sú k tomu potrebné žiadne ďalšie kroky zo strany spoločnosti Amway. Pri ukončení zmluvy musí Vlastník podnikania Amway alebo Privilegovaný zákazník Plus vymazať alebo zničiť všetky uložené, vytlačené alebo skopírované materiály, pokiaľ ich uchovanie nevyžadujú právne predpisy.

4. Odkazy na ďalšie Internetové stránky

 Môžeme odkazovať na iné Internetové stránky, ktoré nie sú pod našou kontrolou. Nenesieme žiadnu zodpovednosť a neručíme za informácie alebo materiály sprístupnené na takýchto Internetových stránkach tretích osôb. Odporúčame vám, aby ste si pred použitím takýchto Internetových stránok alebo uvedením akýchkoľvek osobných údajov alebo akýchkoľvek iných informácií na takýchto Internetových stránkach alebo prostredníctvom takýchto Internetových stránok prečítali podmienky používania a vyhlásenie o ochrane osobných údajov týkajúce sa všetkých Internetových stránok tretích strán.

5. Odkazy z iných Internetových stránok na Internetové stránky Amway

Vloženie odkazov z Internetových stránok tretích strán na www.amway.sk vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti Amway. Ak si želáte odkazovať z iných Internetových stránok, kontaktujte nás prosím prostredníctvom Kontaktného formulára.

6. Obmedzenie zodpovednosti, neposkytnutie záruk a náhrady škody

 V rozsahu povolenom príslušným právom, spoločnosť Amway ani spoločnosti zo skupiny Amway nie sú zodpovedné za žiadne priame, nepriame, následné alebo iné škody akejkoľvek povahy, vrátane nie však výlučne škôd na majetku, straty užívania, straty pri podnikaní, ekonomických strát, straty dát alebo ušlého zisku, vzniknutých pri alebo v súvislosti s vaším užívaním Internetových stránok Amway či ich obsahu alebo prístupu na Internetové stránky Amway či k ich obsahu alebo nemožnosti užívať Internetové stránky Amway či ich obsah alebo pripojiť sa na Internetové stránky Amway alebo k ich obsahu alebo v tejto súvislosti.

Spoločnosť Amway vynaloží primerané úsilie, aby zabezpečila správnosť informácií a materiálov poskytnutých na týchto Internetových stránkach. Spoločnosť Amway však nemôže zaručiť presnosť všetkých informácií a materiálov a nie je zodpovedná a neručí za presnosť, úplnosť alebo pravosť akýchkoľvek informácií a materiálov obsiahnutých na týchto Internetových stránkach. Nezaručujeme, že prevádzka týchto Internetových stránok bude neprerušená alebo bezchybná alebo, že tieto Internetové stránky budú bez vírusov alebo iných komponentov, ktoré môžu byť škodlivé pre zariadenie alebo software. Spoločnosť Amway nezaručuje, že Internetové stránky Amway budú kompatibilné so zariadením a softwarom, ktoré používate, a nezaručuje, že Internetové stránky Amway budú prístupné kedykoľvek alebo v akúkoľvek špecifickú dobu.

Zaväzujete sa nahradiť škodu a chrániť spoločnosť Amway a spoločnosti zo skupiny Amway pred akýmikoľvek záväzkami alebo stratami spojenými s porušením týchto Podmienok používania Internetových stránok z vašej strany alebo vaším používaním Internetových stránok Amway.

7. Obmedzenie alebo blokovanie prístupu na Internetové stránky Amway z dôvodu porušenia Podmienok používania Internetových stránok

 V prípade porušenia týchto Podmienok používania Internetových stránok, najmä v prípade použitia Internetových stránok Amway alebo jednotlivých prvkov Internetových stránok Amway k inému než k ich zamýšľanému použitiu, môže byť prístup na Internetové stránky Amway obmedzený alebo blokovaný.

Spoločnosť Amway si vo všeobecnosti vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu čiastočne alebo úplne zmeniť, blokovať alebo pozastaviť Internetové stránky Amway alebo ich obsah.

8. Doložka o oddeliteľnosti

 Ak sa niektoré z ustanovení týchto Podmienok používania Internetových stránok stane neplatným alebo bude vyhlásené za neplatné súdom, platnosť zostávajúcich ustanovení tým nebude dotknutá.

9. Voľba práva, súdna právomoc a miestna príslušnosť

 Používanie Internetových stránok Amway a tieto Podmienky používania Internetových stránok sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ak zákon neustanovuje inak, súdy Slovenskej republiky majú výhradnú právomoc a sú miestne príslušné pre akékoľvek spory vzniknuté pri používaní alebo v súvislosti s používaním Internetových stránok Amway alebo s týmito Podmienkami používania Internetových stránok.